Witaj na nowej stronie Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim! Liczymy, że będziesz częstym jej gościem!

Aktualności

07 października 2020 14:51 | Aktualności

Konkurs na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim

OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej
im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim 


Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21
listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie
Pomorskim ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy
1. Nazwa i adres jednostki
Szkoła Podstawowa im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP  w Runowie Pomorskim
ul. Węgorzyńska 29, 73-155 Węgorzyno
2. Określenie stanowiska urzędniczego i etatu
Główny Księgowy w Szkole Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w
Runowie Pomorskim, ul. Węgorzyńska 29, 73-155 Węgorzyno
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Rodzaj umowy – umowa o pracę od dnia 02.11.2020 r.

3.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Głównego Księgowego
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
6) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
4.Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji
podatkowej,
2) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
3) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych,
4) znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych.

5) znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
6) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
7) znajomość obsługi programów: SIGID, PFRON, programu Płatnik, Microsoft Windows i
Office, program sprawozdawczy GUS
8) dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych,
oświatowych i samorządowych oraz Karty Nauczyciela;
9) umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność i
dyspozycyjność., obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność,
komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
10) znajomość realizacji budżetu. 
5. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in.:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych,
4) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli
dokumentów finansowych,
6) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
7) kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,
8) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
9) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
10) nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,
11) sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych,
12) prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym (w tym PIT), zakładem
ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy oraz z innymi instytucjami,
13) archiwizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej,
14) prawidłowe przekazywanie składników majątkowych, sprawowanie odpowiedzialności
materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
15) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
16) sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu,
przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potraceń i kontroli
zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
17) naliczanie wynagrodzeń dla pracowników szkoły,
18) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
wewnętrznych wydanych przez dyrektora szkoły należą do kompetencji głównego
księgowego.
 
6.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy,
5) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających
kwalifikacje  i wykształcenie zawodowe,
6) aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o
braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
skarbowe,
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego
księgowego,
9) w przypadku obcokrajowca odpowiedni dokument potwierdzający znajomość języka
polskiego.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez kandydata. 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
7. Dodatkowe dokumenty
1) Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.
8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca wykonywana będzie w Szkole Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji artylerii LWP w
Runowie Pomorskim, ul. Węgorzyńska 29 na  parterze. Praca o charakterze biurowym,
wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju
instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i
materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax, itp. Budynek częściowo jest
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku
7.00 – 15.00.
9. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów
Oferty wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko
głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w
Runowie Pomorskim” należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Runowie
Pomorskim ul. Węgorzyńska 29 lub przesłać listem poleconym na adres: Szkoła Podstawowa
im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim ul. Węgorzyńska 29, 73-155
Węgorzyno w terminie do 28.10.2020 r. do godz. 9 00 .
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
10. Inne informacje
1) Po upływie terminu złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.sprunowopom.superszkolna.pl, BIP
Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej im. II
Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim.
2) Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.
3) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w

Runowie Pomorskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
niniejszego ogłoszenia był niższy niż 6 %.
4) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji artylerii LWP w Runowie Pomorskim. O terminie
konkursowej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
5) Dyrektor Szkoły może unieważnić powyższy konkurs bez podania przyczyny.
11. Informacja RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. II Łużyckiej Dywizji
Artylerii LWP w Runowie Pomorskim ul. Węgorzyńska 29, 73-155 Węgorzyno
tel.:913971440,   email: sprunowopom@wp.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole m. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w
Runowie Pomorskim możliwy jest drogą elektroniczną na  adres
email:  iod@wegorzyno.pl lub pisemnie na adres Szkoła Podstawowa im. II Łużyckiej
Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim ul. Węgorzyńska 29, 73-155 Węgorzyno.
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca
1974r.   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej     
II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na  przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przeczytano: 121 razy. Wydrukuj|Do góry