Witaj na nowej stronie Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim! Liczymy, że będziesz częstym jej gościem!

Aktualności

08 czerwca 2020 20:24 | Aktualności

EGZAMIN 8 KLASISTY- WYTYCZNE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  1. 1.      Informacje ogólne

1)      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2)      Zdający (oraz nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu) nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3)      Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

4)      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a)       zdający

b)      osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,

c)       inni pracownicy nieodzowni do funkcjonowania szkoły, w tym odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,

d)      pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5)      Zakazuje się zdającym wnoszenia telefonów komórkowych i innych zbędnych rzeczy.

6)      Każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, w tym z linijki na egzaminie
z matematyki. Rezerwowe przybory muszą być zdezynfekowane. Zdający nie mogą sobie pożyczać żadnych przyborów.

7)      Zdający może przynieść małą butelkę z wodą (do 0,5 l).

 

  1. 2.       Środki ochrony osobistej zdających  i osób biorących udział w organizowaniu
    i przeprowadzaniu egzaminu

 

1)      Przed wejściem do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający i członkowie zespołu nadzorującego zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

2)      Czekając na wejście zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

3)      Zakrywanie twarzy (maseczką lub przyłbicą-ze względów zdrowotnych) obowiązuje wszystkich na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających i członków zespołu nadzorującego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). W czasie obserwacji egzaminu członkowie ZN mogą odsłonić twarz, jeśli poruszają się po sali – powinni ją zakryć.

4)      Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie i pomóc w części organizacyjnej,

b)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

5)      Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca.

 

  1. 3.       Organizacja pomieszczeń – informacja dla nauczycieli

1)      Drzwi do szkoły oraz wewnątrz budynku pozostają otwarte, aby zdający ich nie dotykali,
z wyjątkiem egzaminu z języka obcego nowożytnego podczas odtwarzania nagrań z płyty CD i wykonywania zadań na rozumienie ze słuchu.

2)      Sale należy wywietrzyć przed egzaminem i mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu.

3)      Jeśli zdający wbrew zakazowi przyniósł telefon, członek zespołu nadzorującego nakazuje mu oddanie (zdający wkłada go do przezroczystego woreczka, na kartce zapisuje swoje imię i nazwisko, klasę).

4)      Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki a także zakryte usta i nos.

5)      Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

a)       zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

b)      obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,
w przypadku wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

c)       niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

d)      konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie, dzieleniu się wrażeniami po egzaminie przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, unikaniu spotkań w grupie przed szkołą i salą egzaminacyjną.

Przeczytano: 152 razy. Wydrukuj|Do góry