Witaj na nowej stronie Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim! Liczymy, że będziesz częstym jej gościem!

Aktualności

03 czerwca 2020 19:17 | Aktualności

Informacja dla rodziców i uczniów klasy 8 na temat nowych terminów rekrutacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY
2020/21 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1. Zmiana zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół
ponadpodstawowych.
http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-
prowadzace/rekrutacja/zmiana-zasad-rekrutacji-na-rok-szkolny-2020-
2021-do-szkol-ponadpodstawowych/

2. Informacja o publicznych szkołach ponadpodstawowych (liceach
ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia)
na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których będzie
prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.
Wykaz szkól i profili:
http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-
prowadzace/rekrutacja/informacja-o-publicznych-szkolach-
ponadpodstawowych-liceach-ogolnoksztalcacych-technikach-i-szkolach-
branzowych-i-stopnia-na-terenie-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-
w-ktorych-bedzie-prowadzona-r/
3. Link do informacji MEN na temat terminów rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-
rok-szkolny-20202021?fbclid=IwAR2mLv4GwVpxov6k9-
IdnCfix_vF8V2ZCQDS8p7PXUe6rhLhM1J1uWA582U
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół- wnioski o przyjęcie do szkoły, w
tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można
składać w dwóch etapach:

 od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym
zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
 do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12
sierpnia 2020 r.
Listy mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
I podane do informacji za pomocą stron internetowych szkół.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy
potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić,
jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również
o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie
do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania
terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której
uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z
rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w
zawodzie, do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

UWAGA WAŻNE!
Uczniowie organizują sobie praktyki u pracodawców we własnym zakresie
do 31 sierpnia.
UCZNIOWIE, KTÓRZY CHCĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SZKOLE
BRANŻOWEJ, A NIE UKOŃCZĄ 15 ROKU ŻYCIA PRZED 1
WRZEŚNIA 2020r muszą posiadać opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej dotyczącą pozwolenia na zatrudnienie ucznia jako
młodocianego pracownika!
Do uzyskania opinii potrzebne jest złożenie wniosku o przeprowadzenie
badania we współpracy ze szkołą.
Wnioski dostępne są na stronie poradni:
http://ppp.lobez.ibip.pl/public/?id=166280

Przeczytano: 174 razy. Wydrukuj|Do góry